Hulp op maat


Kredietbeveiliging is een 'business solution' die deels traditionele advocatendiensten vervangt. Omdat het efficiënt, even betrouwbaar en kostenbesparend is. Toch is het denkbaar dat u advies of specialistische hulp nodig heeft. Dan bieden we dat uiteraard.

Op dit moment zijn onze diensten: Controle akten, Aantekening Pandrecht op Intellectueel Eigendom (IE) en Openbaarmaking Pandrecht. De dienstverlening breidt zich binnenkort verder uit met Vestiging Pandrecht op aandelen en Incasso-dienstverlening.

1. Controle akten

Heeft u overal aan gedacht, kloppen de akten die u heeft opgemaakt? Kredietverlening.nl biedt met modelcontracten een solide en toegankelijke basis. Toch kan het raadzaam zijn een gespecialiseerde advocaat te laten meekijken naar uw specifieke situatie. Dan brengen u graag in contact met een specialist uit ons netwerk.

Wilt u laten onderzoeken of een akte die u al eerder heeft gemaakt of door een ander heeft laten maken geschikt is voor (initiële/doorlopende) registratie via Kredietbeveiliging? Voor een vast tarief worden uw contracten dan doorgelicht of alle noodzakelijke elementen aanwezig zijn. De namen, adressen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordigers van partijen wordt onderzocht. Verder ontvangt u een kredietrapport over uw debiteur (alleen Nederlandse debiteuren). Kredietbeveiliging werkt samen met advocatenkantoren die deze dienst rechtstreeks in uw opdracht uitvoeren. De advocaat controleert eerst of er mogelijk tegenstrijdige belangen spelen en neemt dan contact met u op via facetime of skype. U moet zich dan legitimeren en uw BSN-nummer opgeven.

Vast tarief voor Controle Akte is € 170,= excl. 21% btw (daarin is € 20,- bemiddelingsfee van Kredietbeveiliging inbegrepen). Over verder advisering maakt u rechtstreeks afspraken met de betreffende advocaat. Hiervoor geldt een scherpe uurtarief van € 175,- excl. 21% btw.

Zo werkt het.

  1. Log in op kredietbeveiliging.nl
  2. Klik op 'Dienst toevoegen' en kies op 'Hulp op maat - controle akte'.
  3. Maak uw betaling in orde
  4. U krijgt automatisch bericht van een gespecialiseerde advocaat

2. Aantekening pandrecht op Intellectueel Eigendom (IE)

Sommige rechten van intellectueel eigendom moeten worden ingeschreven in registers. Dit geldt bijvoorbeeld voor merkenrechten. Als u een pandrecht op een merkenrecht krijgt, adviseren wij u om dit pandrecht ook te laten inschrijven in het betreffende register. Alleen dan kunt u het maximale uit uw pandrecht halen. Om een pandrecht op een recht van intellectueel eigendom, zoals een merkenrecht, tegenover derden te kunnen inroepen moet het namelijk zijn ingeschreven in het betreffende register. Anders kan een derde die het merkenrecht heeft overgenomen zich erop beroepen dat hij niet van het pandrecht wist en te goeder trouw was. U heeft dan niets aan uw pandrecht. Via Kredietbeveiliging kunt u eenvoudig voor een vaste prijs regelen dat uw pandrecht daadwerkelijk is ingeschreven via een merkengemachtigde.

Op dit moment kunt u via alleen opdracht geven tot het maken van een aantekening op een pandrecht dat in het Benelux merkenregister is ingeschreven.

Zo werkt het

  1. Log in op kredietbeveiliging
  2. Selecteer 'Hulp op maat - registratie IE-recht'
  3. Upload de pandakte
  4. Accepteer de algemene voorwaarden van de merkengemachtigde te accepteren
  5. Maak de betaling in orde
  6. De merkengemachtigde neemt contact met u op en regelt de registratie

Heeft u een pandrecht op een domeinnaam bedongen? Kredietbeveiliging adviseert ook hiervan aantekening te laten maken bij de Stichting Domeinnaam Registratie (SIDN). In de juridische literatuur verschillen echter de meningen of pandrecht op een domeinnaam mogelijk is. Dat betekent dat het onzeker is of u iets aan pandrecht op een domeinnaam heeft.

3. Openbaarmaking pandrecht

Zodra u een melding krijgt dat de kredietnemer is geregistreerd in het Centraal Insolventieregister (CIR), is het noodzakelijk de curator of bewindvoerder te informeren dat u pandrechten heeft en dat u verpande vorderingen zelf wilt innen. In het verleden heeft de Hoge Raad in een serie arresten regels gegeven over de inning van stil verpande vorderingen in faillissement. Die komen er in het kort op neer dat de curator onrechtmatig handelt als hij stil verpande vorderingen int binnen twee weken na het uitspreken van het faillissement en/of de pandhouder aangeeft dat hij zelf de stil verpande vorderingen gaat innen. Kredietbeveiliging kan u in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat die direct bij de curator of bewindvoerder uw zekerheidsrechten en vorderingen aanmeldt en voorkomt dat de curator uw zekerheden te gelde maakt.

Stuur een e-mail naar info@kredietbeveiliging.nl om informatie te krijgen over de Hulp op maat-dienst 'Openbaarmaking pandrecht'. Het vaste tarief is € 175,= excl. 21% btw (waarvan 150,- voor de advocaat en 25,- fee voor Kredietbeveiliging).

4. Vestiging pandrecht op aandelen

Kiest u bij het aanmaken van een pandakte voor hypothecaire zekerheid of een pandrecht op aandelen? Dan is een notariële akte nodig. De modellen van Kredietbeveiliging genereren volmachten die nodig zijn om de notaris aan de slag te kunnen laten gaan. Kredietbeveiliging kan zorgen voor het contact met een uitstekende notaris, die de noodzakelijke formaliteiten vervolgens voor u en uw debiteur afhandelt. Voor de bemiddeling brengt Kredietbeveiliging een vast bedrag van € 20,= excl. 21% btw in rekening.

Deze dienst bieden wij nog niet aan omdat wij nog bezig zijn om deze te fine tunen.

5. Incasso

Zodra u een melding krijgt dat de kredietnemer is geregistreerd in het Centraal Insolventieregister (CIR) en uw vorderingen en zekerheden bij de curator of bewindvoerder zijn aangemeld, moet uw vordering nog worden geïncasseerd. Dat is ook het geval als uw kredietnemer zijn verplichtingen tot betaling van aflossingen en rente überhaupt niet naleeft. In dit soort gevallen zullen de zekerheden moet worden uitgewonnen, buiten faillissement door middel van een zogenaamd pandbeslag. Als ook vorderingen zijn verpand moet de debiteur, of de curator van de debiteur als de debiteur failliet is, worden bewogen tot afgifte van zijn debiteurenadministratie. Vervolgens moeten de debiteuren worden geïnformeerd dat de vorderingen zijn verpand en dat zij aan u moeten betalen. Zo nodig moeten de vorderingen op deze debiteuren ook worden geïncasseerd. Kredietbeveiliging brengt u in contact met een gespecialiseerd advocaat die u hierbij bijstaat.

Stuur een e-mail naar info@kredietbeveiliging.nl om informatie te krijgen over de Hulp op maat-dienst ‘Incasso’. Voor deze dienst brengt Kredietbeveiliging een vast bedrag van € 25,= excl. btw in rekening. De advocaat brengt u een kortingstarief van € 175,= excl. btw per uur in rekening. Het eerste uur kost € 150,= excl. btw en wordt via Kredietbeveiliging afgerekend.

Deze dienst bieden wij nog niet aan omdat wij nog bezig zijn om deze te fine tunen.