Contracten maken


Op kredietbeveiliging.nl maakt u eenvoudig de juiste contracten. Soms vullen contracten elkaar goed aan voor extra zekerheid. Bekijk eventueel eerst de tutorial voor een uitgebreide uitleg.

Zo werkt het.

 1. Maak meteen een nieuw account aan of log in op uw bestaande account
 2. Kies ‘Dienst toevoegen’
 3. Kies het passende contract uit onderstaande lijst (raadpleeg eventueel onze FAQ)
  Momenteel beschikbaar:
  • krediet- en pandakte
  • leverancierskrediet- en pandakte
  • borgtochtakte
  • provisieakte
  • zekerhedenarrangement
  • achterstellingsakte

 1. Klik op ‘bestel’. Na aankoop van een contract verschijnt dit in uw persoonlijke omgeving onder ‘Mijn diensten’
 2. Klik op de akte die u wilt maken en daarna op 'Nieuw contract maken',
 3. Gaat het om een kredietnemer met wie u al eerder een contract hebt gemaakt, kies dan ‘Bestaande kredietnemer’, u hoeft de gegevens niet opnieuw in te voeren
 4. U komt nu automatisch in Textplan en kunt het contract eenvoudig invullen
 5. Bent u klaar met aanmaken van de akte, klik dan op ‘create document’ in Word
 6. Klik op ‘Opslaan en terug naar Kredietbeveiliging’
 7. Download en onderteken de contracten

Registratie en herregistratie

Registratie van een pandakte is verplicht. Kredietbeveiliging kan dit voor u verzorgen. Ook de dagelijkse herregistratie kan Kredietbeveiliging voor u doen. Lees alles over het abonnement op onze Doorlopende Registratiedienst om uw pandrechten dagelijks te laten herregistreren.

Hulp op maat

Met onze aktes kunt u de meest voorkomende kredietvarianten vastleggen. Hoewel het modelcontract uiteraard met zorg is opgesteld, kan Kredietbeveiliging er niet voor instaan dat het voor elke specifieke situatie geschikt is. Raadpleeg bij twijfel een jurist. Of gebruik onze mogelijkheid van de Hulp op maat - controle akte. Dan brengen we u in contact met een gespecialiseerde jurist die de akte naloopt en advies geeft.

Voorwaarden

Alle documenten verwijzen naar door Kredietbeveiliging gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV)Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening (AVK) en Algemene Voorwaarden voor Borgtochten (AVB).

1. krediet-/pandakte 

Hoeveel leent u uit? Hoe hoog is de rente? Wat is het onderpand voor uw krediet? In de krediet-/pandakte zet u de belangrijkste afspraken over de lening en de pandrechten die u als zekerheid wilt vestigen. Voor extra zekerheid kunt u een derde borg laten staan. Met kredietbeveiliging maakt u even gemakkelijk de aanvullende borgtochtakte.

Op Kredietbeveiliging kunt u tegelijkertijd de volgende aktes genereren:

1) Eén overeenkomst van geldlening met diverse opties (looptijden, aflossingen, boeterenten, provisies, etc.)

2) Eén combi zekerheidsakte met volmacht en optie voor wederzijds zekerhedenarrangement

3) Volmachten voor notariële afhandeling (vestiging van hypotheken en pandrechten op aandelen)

2. Leverancierskrediet en pandakte

In onze standaardakte kunt u behalve de bijzonderheden van het leverancierskrediet (zoals betalingstermijn, rente, maximale omvang krediet) ook een zogenaamd 'voorbehouden pandrecht' realiseren. Hiermee voorkomt u dat derden ook pandrechten vestigen. U heeft dan een sterke positie als de afnemer failliet gaat. U kunt ook voor aanvullende pandrechten kiezen als optie. Ook kunt u ervoor kiezen een derde borg te laten staan voor extra zekerheid. Met kredietbeveiliging maakt u even gemakkelijk de aanvullende borgtochtakte.

Overzicht van dit model:

3. Borgtocht

De borgtocht, ook wel ‘garantstelling’, is belangrijk als u wilt dat een derde borg staat voor het afbetalen van de lening. Op kredietbeveiliging kunt u eenvoudig een of meer borgtochtaktes aanmaken. Het is mogelijk om maximaal vier borgtochtaktes tegelijk te maken, als de kredietverstrekker en de kredietnemer onveranderd blijven. Het model kan prima gebruikt worden in combinatie met de Krediet- en pandakte.

Is de ondertekenaar geen rechtspersoon maar een natuurlijk persoon? Dan ziet u aan de hand van enkele vragen onderaan de akte of eventueel ook de geregistreerd partner van de borg moet ondertekenen.

De fiscus en de borg: zie de toelichting onder het model "Provisies voor Borgtochten". Hiermee kunt u onder omstandigheden fiscale schade voorkomen als een borg uit de borgtocht wordt aangesproken.

In dit schema staan de rol van borgtocht en alle andere afspraken tussen de kredietverstrekker, kredietnemer en borg

4. Provisieakte

Deze overeenkomst is een toevoeging aan de borgtocht. Hierin legt u vast dat de kredietnemer een provisie betaalt aan de borg (die immers een risico loopt, de kredietgever kan hem aanspreken). Op kredietbeveiliging.nl maakt u tegelijkertijd een of meer (maximaal vier) provisieaktes. Uitgangspunt is steeds dat de kredietgever en de kredietnemer onveranderd blijven. Het model kan prima gebruikt worden in combinatie met de combinatie geldlening en pandakte en de borgtochtakte.

Hieronder is de plaats van deze akte ten opzichte van alle andere afspraken schematisch weergegeven.

Doel van de provisieakte

Vaak staan aandeelhouders borg voor "hun" BV. Als een kredietgever hen daarop aanspreekt en de aandeelhouders moeten een bedrag aan borg betalen, hebben zij een vordering op hun BV, de zogenaamde regresvordering. Deze vordering is vaak niet te innen. De kredietgever heeft de borg niet voor niets aangesproken. Een borg zal dan proberen de regresvordering af te schrijven in box 1, als negatief resultaat overige werkzaamheden (ROW). Dergelijke ROW-afschrijvingen worden meer en meer geweigerd door de Belastingdienst. De fiscus stelt zich vaak op het standpunt dat sprake is van een zogenaamde "onzakelijke borgtocht": een zakelijk handelende derde zou onder dezelfde omstandigheden niet tot verstrekking van een borgtocht overgegaan. Met de provisieakte wordt een risicoafhankelijke provisie overeengekomen om de zakelijkheid van de borgtocht te onderstrepen en daarmee de ROW aftrek veilig te stellen. Deze provisie dient jaarlijks door de Kredietnemer aan de borg te worden voldaan.

Creditrating nodig

Voor de provisieakte heeft u een creditrating nodig van een extern ratingbureau. Kredietbeveiliging beoordeelt zelf geen kredietrisico's en is niet aan enig ratingbureau gelieerd.

5. Zekerhedenarrangement

Vaak ontvangen debiteuren geld van meerdere financiers aan wie zij allen zekerheden geven. In de praktijk blijkt dat de waarde van de zekerheden zelden overeenkomen met het uitstaande kredietbedrag. Met het zekerhedenarrangement profiteren crediteuren van elkaars overwaarde van de zekerheid op het moment dat de debiteur failliet gaat.

VOORBEELD

Crediteur 1
Lening (vordering): € 100.000,-
Zekerheid: onroerend goed (hypothecaire inschrijving)
Opbrengst zekerheid bij faillissement: € 250.000,- (overwaarde: 150.000,-)
Crediteur 2
Lening (vordering): € 250.000,-
Zekerheid: uitstaande vorderingen van debiteur
Opbrengst zekerheid bij faillissement: € 100.000,-

Crediteur 1 heeft een relatief grote zekerheid ten opzichte van zijn vordering, terwijl crediteur 2 een relatief kleine zekerheid blijkt te hebben. Als de debiteur failliet gaat, ontvangt crediteur 1 € 100.000,- uit de opbrengst van de verkoop het onroerend goed, de overwaarde van € 150.000,- gaat naar de curator. Op hetzelfde moment blijkt dat de openstaande vorderingen maar € 100.000 opleveren voor crediteur 2, die er dus voor € 150.000,- bij inschiet. Ténzij zij een zogenaamd wederzijds zekerhedenarrangement hebben. Bij een zekerhedenarrangement stelt crediteur 1 zich tot maximaal het bedrag van de overwaarde van zijn zekerheden borg voor de debiteur ten opzichte van crediteur 2. Crediteur 2 doet hetzelfde voor crediteur 1. Op deze manier profiteren beiden van een overwaarde. In het voorbeeld betaalt crediteur 1 de overwaarde van 150.000,- van het onroerend goed niet aan de curator, maar aan crediteur 2. Beiden ontvangen daardoor hun hele vordering.

Doorn in het oog van curator

Vanzelfsprekend is deze constructie een doorn in het oog van curatoren, die zich tegen de regeling hebben verzet. In de zaak Bannenberg q.q./NMB-Heller (HR 9 juli 2004, NJ 2004/618) oordeelde de HR ten gunste van het arrangement in een geval de debiteur partij was bij het arrangement dat volgens de HR “noch naar inhoud, noch naar strekking in strijd [komt] met enige regel of beginsel van goederenrecht of faillissementsrecht". Uiteindelijk bracht de Hoge Raad op 16 oktober 2015 uitsluitsel in de zaak De Lage Landen/ Van Logtestijn q.q. (NJ 2016/48). De Hoge Raad keurde de constructie goed. Voorwaarde is wel dat de debiteur uitdrukkelijk instemt dat haar crediteuren toetreden tot een dergelijk arrangement, dat zij daar partij bij wordt en dat de regresvordering (de vordering die de borg na betaling krijgt op de eigenlijke debiteur) zodanig contractueel wordt vormgegeven dat deze reeds voorafgaand aan het faillissement is verschuldigd.

Kredietbeveiliging en het wederzijdse zekerhedenarrangement (WZA)

Kredietbeveiliging biedt haar abonnees de mogelijkheid toe te treden tot een wederzijds zekerhedenarrangement. Voor wie dat wil, zoeken we dan een of meer abonnees die goed ‘matchen’. Zodra er een match is, onderteken je een borgtochtakte die hoort bij het zekerhedenarrangement. Soms kunnen we een bestaand zekerhedenarrangement uitbreiden met nieuwe crediteuren. Dat zal het geval zijn als de debiteur nieuwe financieringen aantrekt, daarvoor nieuwe zekerheden verstrekt en

de kredietrelatie ook werkt met Kredietbeveiliging voor het beheer van zekerheden. Een crediteur beslist uiteraard zelfstandig of hij wil toetreden tot een arrangement.

Hoeveel zekerheden aan derden zijn verschaft, hoeveel zekerheden heeft u zelf, wat is het

daadwerkelijke kredietrisico en hoe groot of klein is de kans dat een curator het toetreden tot een WZA vernietigt met een beroep op de actio pauliana, een actie die ook een normale zekerheidsverschaffing kan tenietdoen? Voor de doeltreffendheid van een WZA is niet alleen de eigen documentatie van belang maar ook de kredietdocumentatie van de medecrediteur.

Het zekerhedenarrangement is ingewikkeld en werkt alleen als de juiste documentatie wordt gebruikt. De modellen van Kredietbeveiliging zijn op de mogelijkheden van een dergelijk arrangement afgestemd. Toch vragen we van een deelnemende crediteur dat hij een gespecialiseerde jurist laat nagaan of deze constructie in het concrete geval voor hem uitkomst biedt. Voor deze dienstverlening heeft Kredietbeveiliging juristen geselecteerd die thuis zijn in de materie en ju snel van dienst kunnen zijn tegen een redelijk tarief. Natuurlijk kunt u in voorkomende gevallen ook gebruikmaken van een eigen jurist.

6. Achterstellingsovereenkomst

Een debiteur kan van meerdere partijen tegelijk geld lenen. Welke lening wordt dan als eerste afgelost? Een achterstellingsovereenkomst bepaalt de rangorde tussen de crediteuren. Zo is er zekerheid over welke lening als eerste afgelost moet worden. Bij dit model zijn zowel de kredietverstrekkers als de debiteur partij.